Kế hoạch năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 22/09/2014 10:32 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
Hình minh họa

Hình minh họa

Căn cứ Chỉ thị số 1763/CT-UBND, ngày 20/8/2014 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 -2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. Căn cứ vào Quyết định số 688/QĐ – SGDĐT, ngày 04/7/2014 Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Căn cứ công văn số 1080/SGDĐT – GDTrH ngày 30/8/2014 của Sở Giáo dục - Đào tạo Kiên Giang về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 - 2015. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ số 74 /PGD&ĐT -THCS, ngày 16/9/2014 năm học 2014 - 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo An Minh .
PHÒNG GD ĐT AN MINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG THẠNH 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 15/ KH - THCSĐT1
Đông Thạnh, ngày 19  tháng 9  năm 2014
                                                       
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 -2015
TRƯỜNG THCS ĐÔNG THẠNH 1

Dự Thảo
 
 

Căn cứ Chỉ thị số 1763/CT-UBND, ngày 20/8/2014 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 -2015 của UBND tỉnh Kiên Giang.
Căn cứ vào Quyết định số 688/QĐ – SGDĐT, ngày 04/7/2014 Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ công văn số 1080/SGDĐT – GDTrH ngày 30/8/2014 của Sở Giáo dục - Đào tạo Kiên Giang về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 - 2015.
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ số 74 /PGD&ĐT -THCS, ngày 16/9/2014 năm học  2014 - 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo An Minh .
Trường THCS Đông Thạnh 1, xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2014 - 2015 với những thuận lợi, khó khăn sau:
A. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.
Trường THCS Đông Thạnh 1 được thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-UB, ngày 10/8/2001 Quyết định của UBND huyện An Minh. Trong năm học 2013 - 2014 vừa qua trường THCS Đông Thạnh 1 đã hoàn thành nhiệm vụ năm học với những thử thách, khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học qua đã chứng minh nhà trường đang từng bước phát triển và ngày càng trưởng thành, đáp ứng được những kỳ vọng của phụ huynh học sinh và địa phương.
I. Thuận lợi :
1. Tình hình đội ngũ năm qua:
- Đội ngũ Cán bộ công chức viên chức, nhân viên: 26 nữ 10 Trong đó: Lãnh đạo trường: 2, giáo viên: 22, Tổng phụ trách 01; Nhân viên bảo vệ 01.
- Trường có Chi bộ riêng tổng số đảng viên trong chi bộ năm học 2014 -2015 là 17 đồng chí nữ 07, chiếm tỷ lệ 68%.
- Trình độ chuyên môn cán bộ quản lý: Đại học 02 chiến tỷ lệ 0,76%.
- Trình độ chuyên môn cán bộ tổng phụ trách đội Đại học 01 đồng chí 0,38%.
- Trình độ chuyên môn giáo viên trực tiếp giảng dạy: Cao đẳng sư phạm: 03 đồng chí: 11,53%; Đại học sư phạm 19 đồng chí 73,07%; Chưa chuẩn 01 nhân viên 0,38%.
- Đánh giá công tác tổ chức quản lý của Lãnh đạo trường: Tất cả qua trường lớp quản lý có kinh nghiệm trong công tác quản lý.
- Đánh giá đội ngũ giáo viên: Năm qua tay nghề vững vàng có năng lực chuyên môn. Kết quả đánh giá công chức, viên chức cuối năm có 26 đồng chí xếp loại tốt đạt 100% ( 26/26); đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng xuất sắc 2/2 chiếm tỷ lệ 100%; đánh giá chuẩn nghề giáo viên 23/23 đồng chí loại khá 100%. Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 9/23 đồng chí kết quả đạt 9 đồng chí, đạt 39,1%. Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 6/23 đồng chí, kết quả đạt 6 đồng chí, đạt 26%. Tham dự thi cấp tỉnh 2 đồng chí đạt 01 đồng chí, đạt 4,3%. Kết quả xét thi đua cuối năm tập thể trường được UBND huyện công nhận tập thể lao động tiên tiến; cá nhân 02 Bằng khen UBND tỉnh; 04 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 05 giấy khen UBND huyện; 25 lao động tiên tiến.
2. Chất lượng học sinh năm học qua:
+ Tổng số học sinh đầu năm 338 học sinh, Tổng số lớp: 9 lớp. Cuối năm học sinh 311 giảm 25 học sinh chiếm tỷ lệ 7,69% ( chuyển trường 2 hs).
+ Xếp loại hạnh kiểm: Tốt 288 học sinh đạt tỷ lệ: 92,0%, Khá: 25 học sinh 8,0%, TB: 0%, Yếu: 0%
+  Xếp loại học lực: Giỏi: 25 học sinh đạt tỷ lệ 8,0%, Khá: 149 học sinh 47,6.%, TB: 122 học sinh 39.%, Yếu: 16 học sinh chiếm tỷ lệ 5,11%, Kém 01%. Chiếm tỷ lệ 0,32%.( Học sinh khá, giỏi tăng hơn năm học trước 7%).
- Xếp loại khi rèn luyện trong hè: Hạnh kiểm tốt 100%; Học lực: 99,54%.
+ Học sinh giỏi huyện, tỉnh lớp 9: 01 em vòng huyện, 0 vòng tỉnh. Ngoài ra trường còn có 01 học sinh đạt giải học sinh văn hay chữ tốt cấp huyện.
+ Học sinh hoàn thành chương trình THCS và xét tốt nghiệp 61/61 học sinh tỷ lệ 100%.
3. Cơ sở vật chất:
+ Phòng học: 8 phòng
+ Phòng thực hành, thí nghiệm: 0 Phòng
+ Phòng thư viện: 1 phòng
+ Phòng thiết bị: 1 phòng
+ Phòng tin học: 1 phòng, số máy vi tính: 25 máy ( bị hỏng đang đề nghị thanh lý)
+ Phòng khác: 01 phòng âm nhạc.
+ Còn thiếu: 10 phòng chức năng các loại.
- Thành tích cao nhất đạt được trong năm qua: Tập thể lao động tiên tiến.
II. Khó khăn:
- Tổ chức quản lý của Lãnh đạo trường: Công tác quản lý còn xem nhẹ trong công tác kiểm tra, đôn đốc.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Có ý thức tự giác chưa cao, trong giảng dạy còn một số giáo viên chưa phát huy tính tích cực của học sinh; chưa áp dụng công nghệ thông tin thường xuyên; chưa tham gia tích cực làm đồ dùng dạy học tự làm…giáo viên còn xem nhẹ trong việc đổi mới phương pháp; hướng dẫn kiểm tra đánh giá học sinh về kỹ năng nói, diễn đạt, trình bày…
- Chất lượng học sinh: Còn hạn chế một số em chưa tích cực học tập. Học sinh bỏ học còn cao.
- Cơ sở vật chất: Chưa đảm bảo, bàn ghế không phù hợp, trang thiết bị dạy học còn thiếu…
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định số 2653/QĐ–BGDĐT ngày 25/7/2014 ban hành kế hoạch hành động cùa ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương; gắn với đổi mới hoạt động Giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.
2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng cường, phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
3. Tiếp đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.
5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiềm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn; giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; năng cao nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp; của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh, chú trọng phát triển đảng viên trong nhà trường.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
     1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, giao quyền chủ động cho cơ sở giáo dục trung học xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo Quyết định số 688/QĐ-SGDĐT ngày 04/7/2014 về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (khung thời gian 37 tuần thực học, học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất trong toàn Tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
1.2. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh theo tinh thần Hướng dẫn Thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT. Nhà trường tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra ( tổ chuyên môn, giáo viên hoàn thành các loại kế hoạch trong tháng 9/2014, gửi báo cáo về trường trước ngày 30/9/2014).
1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà.
1.4. Tập trung thời gian các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.
1.5. Về phân phối chương trình dạy học tự chọn 70 tiết/ 1 lớp cho tất cả các khối lớp (riêng dạy nghề lớp 8 là không bắt buộc). Thời lượng trên là bắt buộc thực hiện trong năm học, sử dụng cho các nội dung:  Theo chủ đề tự chọn của các môn học hoặc môn học tự chọn như Tin học; học nghề phổ thông; việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn là chung vào bài kiểm tra định kỳ từng môn theo PPCT, kiểm tra, tính điểm trung bình các môn học tự chọn thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 58/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.
2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ
- Đối với môn tiếng Anh: Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
3. Thực hiện các hoạt động giáo dục:
3.1. Phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục
Trong Kế hoạch dạy học quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các hoạt động giáo dục đã được quy định thời lượng và số tiết học cụ thể như các môn học tại Phân phối chương trình theo hướng giảm tải Công văn số 5842/BGDĐT, việc tham gia điều hành các hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.
3.2. Thực hiện tích hợp giữa Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
+ Hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/ tháng và tích hợp nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào môn Giáo dục công dân như sau: Các lớp 6, 7, 8 và lớp 9 ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật.
+ Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Thời lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp được bố trí 9 tiết/ năm học, có thể tổ chức thành nhiều buổi để học sinh dễ tiếp cận.
- Lớp 9: Tích hợp vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở 2 chủ điểm sau đây:
+ “Truyền thống nhà trường”, chủ điểm tháng 8;
+ “Tiến bước lên Đoàn”, chủ điểm tháng 3.
Nội dung tích hợp trên cơ sở tập huấn triển khai của Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo giáo viên thực hiện cho sát thực tiễn đơn vị. Chú ý hướng dẫn học sinh lựa chọn sau THCS, hoặc đi vào cuộc sống lao động. Về phương pháp tổ chức thực hiện Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, có thể riêng theo lớp hoặc theo khối lớp.
3.3. Thực hiện dạy học môn Tin học
 Tiếp tục tổ chức dạy tự chọn môn Tin học liên tục từ lớp 6 đến lớp 9 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( không có máy thực hành cố gắng giảng dạy kỹ về phần lý thuyết để học sinh nắm các kiến thức chú ý cho học sinh ghi chép để có kiến thức khi các em có máy dễ áp dụng vào thực hành).
3.4. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông
Trong năm học tập trung tổ chức cho học sinh lớp 8 học nghề phổ thông (nếu có điều kiện; sử dụng số tiết tự chọn). Chú ý tới các nghề truyền thống của địa phương hoặc xem xét điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên của trường để mở lớp,…và chỉ tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 8;
Tăng cường vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, tư vấn học đường, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học, giáo dục toàn diện cho học sinh.
4. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương
Tiếp tục triển khai giảng dạy cho học sinh về giáo dục địa phương 4 môn học (Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý) theo sách giáo khoa 2011 do Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang biên soạn.
4.1. Thực hiện giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dạy học tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên trong một số môn học
Cách thức tích hợp các nội dung trên vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung. Việc tích hợp tạo điều kiện cho bài học sinh động, hấp dẫn, gắn với thực tiễn nhưng không gây quá tải. Phương pháp giảng dạy các bài tích hợp phải phát huy tối đa tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Căn cứ nội dung, chỉ tích hợp các nội dung được nêu trong tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tập huấn triển khai của Sở Giáo dục và Đào tạo từng giáo viên vận dụng cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của môn; lớp mình đang giảng dạy.
Việc kiểm tra đánh giá đối với các nội dung trên cần lồng ghép trong kiểm tra đánh giá môn học, chú ý kiểm tra năng lực vận dụng để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
4.2. Giáo dục thể chất, y tế trường học
Thực hiện theo Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2001/BGD&ĐT ngày 03/5/2001 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về Ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Tiếp tục kiện toàn hồ sơ Y tế trường học cán bộ y tế trường phối hợp với trạm Y tế xã, để thành lập ban Y tế trường học trong địa bàn để khám sức khoẻ định kỳ học sinh đúng theo quy định; đánh giá thể lực học sinh.
II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.
1. Đổi mới phương pháp dạy học:
-  Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.
- Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
- Thực hiện giảng dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn của Sở GDĐT; hướng dẫn về việc chăm sóc, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được Nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Công văn số 39/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 21/2/2011 của Sở GDĐT( khi được tập huấn).
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
-  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học ảo;... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Triển khai thí điểm chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tại địa phương.
- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu,… trên cơ sở tự nguyện của giáo viên, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục kịp thời.
- Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.
3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
- Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc hoạt động kiểm tra, ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Chú trọng việc tổ chức thi và kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh trung học.
- Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học.
- Trong các bài kiểm tra, giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết và nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn tiếng Anh (lớp 6 chương trình 10 năm)
- Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của trường.
- Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi  tin học; thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán trên Internet, Olympic tiếng Anh trên Internet,  thi “Văn hay, chữ tốt” (tất cả các lớp phải tham gia); cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; các hoạt động giao lưu,… theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương trường học; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
- Trong năm học mỗi giáo viên bắt buộc thành lập 1 ngân hàng giáo án, đề gồm:
         + Bài soạn: Phần Word và phận trình chiếu, phần Word phải có tên giáo viên và cấu trúc đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục các năm trước đây.
         + Bài kiểm tra: Chỉ cập nhật bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên theo từng môn học, gồm ma trận, đề kiểm tra, đáp án.
         + Tên File của bài soạn và đề kiểm tra như sau:
                   - Bài soạn: lớp …_môn……tiết PPCT- tên bài có thể viết tắt
                   - Đề kiểm tra: lớp …môn…..bài kiểm tra số…….._14-15
         + Cuối mỗi học kỳ giáo viên mail về trường; cho đồng chí Tạ Thị Thu Lê Phó Hiệu phụ trách chuyên môn để cập nhật chung toàn trường.
4. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng
Tham mưu lãnh đạo các cấp về cơ sở vật chất xây dựng đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012.
Thực hiện Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012; Công văn hướng dẫn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012; Công văn số 46/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/01/2013, Tất cả cán bộ giáo viên tập trung công tác kiểm định chất lượng.
III. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1.     Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
-  Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn về nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Dạy học toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh; Tìm hiểu về kinh doanh; Tổ chức hoạt động hướng nghiệp;... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Bộ GDĐT;…
- Tham muu lãnh đạo ngành giáo dục về chế độ bồi những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học.
2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên:
- Triển khai diễn đàn trên mạng để chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường phổ thông; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, (trực tiếp và qua mạng); chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các trường học.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi vòng trường, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên.
- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học.
* Chỉ tiêu cụ thể:
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
     - 100 % có phẩm chất, đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, quy định ngành giáo dục.
- Có trình độ chuyên môn: 90% trên chuẩn; năng lực chuyên môn phù hợp.
           - Có tinh thần trách nhiệm cao đối với các nhiệm vụ được giao. Xếp loại các giờ dạy 90 % từ khá trở lên; hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. Chất lượng bộ môn giảng dạy xếp loại giỏi 10%, khá 40%, trung bình 40%, yếu dưới 10% Đánh giá  xếp loại công chức, viên chức cuối năm có 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm học phấn đấu có ít nhất 30% giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường.
         - Có 100% CB, GV, NV tham gia tích cực trong việc thao giảng, dự giờ thăm lớp đồng nghiệp đủ và vượt chỉ tiêu theo quy định. Tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị; các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua.
- Chất lượng học tập học sinh:
+ Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi: 45% (7% học lực giỏi)
+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu kém dưới  10%
+ Tỷ lệ học sinh bỏ học dưới  5%
+ Tốt nghiệp THCS đạt 100%.
+ Thi học sinh giỏi huyện, tỉnh lớp 9: 3 giải trở lên.
- Tham gia dự thi có chất lượng cao các phong trào do trường, các tổ chức xã hội khác tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục trong nhà trường.
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:
+ Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, tốt: 99% trở lên.
+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện:  100%
3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục:
Bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học, từng bước khắc phục tình trạng giáo viên không đúng chuyên môn dạy kiêm nhiệm (Theo vị trí việc làm).
IV. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học
1. Tăng cường kỷ cương, nền nếp:
Trong năm học này tất cả cán bộ giáo viên thực hiện quản lý hồ sơ sổ sách  chuyên môn theo Công văn số 459/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 20/09/2011 của Sở Giáo và Đào tạo Kiên Giang, về việc quy định và quản lý hồ sơ chuyên môn bậc trung học.
 Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...
Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục phổ thông, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục; đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Quyết định số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 2081/UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang.
2. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng; đồng thời tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của các cơ sở giáo dục trung học:
Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó các cơ sở giáo dục thực hiện 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá: Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo; Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và Công khai thu, chi tài chính.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn; chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục để bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện theo quy định của pháp luật về giáo dục.
3. Tổ chức kiểm tra theo định kỳ, học kỳ  và cuối năm học:
3.1. Kiểm tra chất lượng đầu năm:
Tập trung tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học, đối với 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, riêng ở lớp 6 chỉ 2 môn Toán và Ngữ văn (đề kiểm tra ra theo đề mở, hình thức tự luận, riêng môn Tiếng anh ra đề vừa trắc nghiệm vừa tự luận), phân tích kết quả đạt được để có biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng ngay từ đầu năm học.
3.2. Kiểm tra theo định kỳ, học kỳ  và cuối năm học:
Tiếp tục chỉ đạo ra đề kiểm tra  học kỳ chung trong toàn trường gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
Đề kiểm tra học kỳ các môn theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng anh ra đề theo hình thức vừa trắc nghiệm và tự luận. Đề kiểm tra học kỳ ra đề chung nhằm nắm được chất lượng dạy học của từng giáo viên, học sinh, đồng thời làm cơ sở cho lãnh đạo trường có định hướng chỉ đạo cho tốt hơn.
Đề kiểm tra định kỳ, học kỳ giáo viên phải lưu trữ bảng giấy cả ma trận và đáp án; bộ phận chuyên môn nhà trường có trách nhiệm lưu trữ trên máy tính theo từng môn
Đối với 3 môn Thể dục, Âm nhạc và Mỹ Thuật việc kiểm tra thường xuyên và định kỳ, kể cả học học kỳ đều phải cho điểm vào bài kiểm tra, sổ điểm cá nhân, khi vào sổ điểm lớp giáo viên  mới xét định tính đạt hoặc chưa đạt.
3.3. Tổ chức các hội thi:    
 Trong tháng 09/2014, giáo viên tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch tuyển chọn của nhà trường, bồi dưỡng phù hợp, tránh bị động.
Thi Văn hay – chữ tốt chủ động tổ chức thi trong tháng 9 chia thành khối 6-7 thi chung 1 đề, khối 8-9 thi chung 1 đề, phòng giáo dục tổ chức thi gữa tháng 10 năm 2014. 
Thi Tiếng anh, Giải toán qua mạng, tin học trẻ học sinh phổ thông trường xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức bồi dưỡng.
Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đúng theo Thông tư 21/TT-BGDĐT và các công văn hướng dẫn cửa Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm tạo nguồn lực cho hội  thi cấp huyện, cấp tỉnh trong thời gian tới.
Trong năm học này nhà trường chỉ đạo cho tất cả các giáo viên bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi theo Thông tư 47/ TT-BGDĐT ngày 26/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về Ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông.
3.5. Thanh tra, kiểm tra:
Tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động sư phạm giáo viên theo quy định.
4. Xây dựng kế hoạch năm học:
Tất cả giáo viên phải xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 của tổ; cá nhân. Đồng thời phải cụ thể các số liệu phấn đấu trong từng giai đoạn của năm học, phải phân tích  số liệu so sánh của năm học trước nhằm đưa ra số liệu có cơ sở thực hiện cho năm học này;
Tất cả cán bộ giáo viên tham dự đầy đủ các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề theo Điều lệ trường quy định; thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất đúng thời gian, đúng qui định; các thông tin, số liệu.
  V. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.
1. Qui mô:    
+ Lớp học: 9 lớp.
          + Học sinh: 350 học sinh.
Nhà trường tham mưu với các cấp lãnh đạo quy hoạch mạng lưới trường lớp chú trọng phát triển quỹ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia.
2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.
2.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
2.3. Tham mưu lãnh các cấp đầu tư và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nhất là học sinh con em đồng bào dân tộc; học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
3. Chủ động tham mưu cho phòng GDĐT chủ động tham mưu cho UBND các huyện, tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau năm 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
VI. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS
1. Tổ chức, triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD dục tiểu học và PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
2. Tham mưu cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh. Thực hiện quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.
3. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS. 
VII. Công tác xã hội hóa giáo dục
Tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần đề tạo nguồn lực cho hoạt động nhà trường, trong đó chú ý khai thác hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng của xã; năm học này trường tiếp tục kiện toàn ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và từng lớp và quy chế hoạt động theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về điều lệ của Ban đại diện cha mẹ học sinh (trong quá trình hoạt động chú ý phải có: Biên bản họp phụ huynh đầu năm học bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, biên bản họp định kỳ, kế hoạch phối hợp với nhà trường, báo cáo kết quả hoạt động)  
VIII. Công tác thi đua, khen thưởng
Bác Hồ đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” do đó tập thể cán bộ, giáo viên của trường đăng ký thi đua đạt 100 %. Trong năm học tổ chức tốt phong trào thi đua “hai tốt”.
Đăng ký chỉ tiêu thi đua  trong năm học:
+ Trường đăng ký tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.
+ Lao động tiên tiến: 25/25 người,
+ Chiến sỹ thi đua cơ sở theo chỉ tiêu quy định,
+ Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh theo quy định,
+ Giấy khen UBND huyện theo quy định,
+ Bằng khen UBND tỉnh theo quy định,
+ Ngoài ra còn các danh hiệu, thành tích cao hơn theo quy định đăng ký;
Dựa vào tiêu chí, nội dung, thang điểm thi đua của trường; các công văn hướng dẫn cuối năm học trường tổ chức họp xét duyệt thi đua theo quy định.
Tất cả các bộ giáo viên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Nhà trường khuyến khích các cá nhân vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trung học./.
Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục Đào tạo;(b/c)
- UBND xã Đông Thạnh 1;(b/c)
- Các bộ phận, các tổ;
- Lưu: VT,THCSĐT1, 7b.
                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
    Châu Quang Phồ
 
 
     
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CHI TIẾT GIÁO DỤC THCS
Năm học 2014-2015
 
Tháng Nội dung công tác
08/2014 - Họp hội đồng đầu năm phân công giáo viên.
- Ra Quyết định bổ nhiệm các tổ chuyên môn.
- Triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành.
- Nắm tình hình học sinh đầu năm.
- Phân công bố trí lớp học làm vệ sinh trường lớp.
- Nắm tình hình dạy học đầu năm.
- Tựu trường, giảng dạy theo quy định. ( ngày 11/8 tựu trường; ngày 18/8 thực học tuần thứ nhất).
- Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm
- Duyệt hồ sơ tuyển sinh năm học 2014-2015.
- Triển khai báo cáo các đề tài sáng kiến năm học 2013 -2014 được Hội đồng chấm sáng kiến thẩm định xếp loại A cho từng cá nhân bộ phận, tổ chuyên môn học tập rút kinh nghiệm.
09/2014 - Tham mưu cấp uỷ Đảng tổ chức ngày khai giảng năm học.
- Tổ chức khai giảng năm học ngày 05/9/2014;
- Hướng dẫn bồi dưỡng thi học sinh giỏi lớp 9, chỉ đạo bồi dưỡng học. sinh giỏi lớp 9 cấp trường. Bồi dưỡng học sinh yếu.
- Tham gia các lớp tập huần; học chính trị hè ngày 10/9/2014
- Nắm tình hình học sinh sau khai giảng.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2014 -2015
- Triển khai CBGV tập huấn xây dựng các kế hoạch năm
- Báo cáo thống kê đầu năm nhân sự; trường lớp; học sinh...
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh.
- Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Chỉ đạo bồi dưỡng  thi “Văn hay-chữ tốt” cấp trường; tổ chức thi “văn hay-chữ tốt” cấp huyện và chọn học sinh dự thi cấp tỉnh.
- Tập trung công tác PCGD; Kiểm định chất lượng.
- Triển khai công tác thanh tra năm học 2014-2015.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- Tổ chức thanh kiểm tra chuyên, chuyên đề.
- Hội các bộ công chức viên chức.
 
10/2014 - Kiểm tra công tác chất lượng trường học.
- Chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9; tổ chức thi vòng trường.
- Chuẩn bị tiếp đoàn Thanh tra toàn diện trường THCS.
- Tổ chức thao giảng chuyên môn cấp trường.
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Chấm sáng kiến kinh nghiệm.
 
11/2014 - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi phần thực hành
- Tổ chức kiểm tra chuyên môn.
- Tổ chức thao giảng  3 môn cấp trường. (Ngữ văn, Tiếng anh, Toán)
- Tổ chức kỷ niệm 20/11 Ngày nhà giáo Việt Nam.
12/2014 - Tổ chức kiểm tra chuyên môn
- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (cuối tháng)
- Chỉ đạo chức HKPĐ cấp trường trước ( cuối tháng )
- Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện.
- Tổ chức thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường.
- Tổ chức thi bài giảng có ứng dụng CNTT cấp huyện.
- Chỉ đạo ra đề kiểm tra kì I
- Hướng dẫn tổ chức kiểm tra và sơ kết kỳ I. Ngày 29/12/2014.
- Tổ chức giảng dạy học kỳ II từ ngày 05/01/2015
01/2015 - Chỉ đạo kiểm tra công tac chuyên môn.
- Chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh
- Tổng hợp báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS
- Tổ chức sơ kết học kỳ I.
- Họp sơ kết hoạt động tổ bộ môn cấp huyện.
- Xây dựng kế hoạch học kỳ II năm học 2014 -2015.
02/2015 - Chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh
- Tổ chức thao giảng chuyên môn
- Tổ chức hoạt động kiểm tra chuyên môn.
03/2015 - Chỉ đạo tổ chức kiểm tra chuyên môn.
- Tổ chức thi đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện.
- Tổ chức thi bài giảng có ứng dụng CNTT cấp huyện.
04/2015 - Chỉ đạo kiểm tra tổ chức kiểm tra hoạt động chuyên môn
- Tiếp các đoàn Thanh tra  trường học.
- Kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách học sinh.
05/2015 - Tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II.
- Lập tờ trình xét tốt nghiệp năm học 2014 -2015 và tuyển sinh năm học 2014-2015.
- Tổ chức ra đề và kiểm tra kiểm tra cuối kỳ II, tổng kết năm học 2014-2015.
- Duyệt kết quả xét tốt nghiệp THCS năm học 2014 -2015.
06/2015 - Chỉ đạo bồi dưỡng học sinh rèn luyện trong hè 2015.
- Chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2015-2016
- Họp tổng kết hoạt động tổ bộ môn cấp huyện.
07/2015 - Tổng hợp, báo cáo công tác tuyển sinh.
- Chỉ đạo kiểm tra, tổng kết, hoàn thiện hồ sơ học sinh rèn luyện trong hè.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC 2014-2015
       
 
 
Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật THCS/tuần thực học Ghi chú
8/2014         1 2 3    
4 5 6 7 8 9 10    
11 12 13 14 15 16 17 Tựu trường  
18 19 20 21 22 23 24 1 Học kỳ 1
25 26 27 28 28 30 31 2  
9/2014  1 7 3  
8 9 10 11 12 13 14 4  
15 16 17 18 19 20 21 5  
22 23 24 25 26 27 28 6  
29 30            7  
10/2014     1 2 3 4 5 7  
6 7 8 9 10 11 12 8  
13 14 15 16 17 18 19 9  
20 21 22 23 23 25 26 10  
27 28 29 30 31     11  
11/2014           1 2 11  
3 4 5 6 7 8 9 12  
10 11 12 13 14 15 16 13  
17 18 19 20 21 22 23 14  
24 25 26 27 28 29 30 15  
12/2013  1 7 16  
8 9 10 11 12 13 14 17  
15 16 17 18 19 20 21 18  
22 23 24 25 26 27 28 19  
29 30 31         Tuần lễ dự trữ dạy bù  
01/2015       1 2 3 4 Tuần lễ dự trữ dạy bù  
5 6 7 8 9 10 11 20 Học kỳ 2
12 13 14 15 16 17 18 21 2
19 20 21 22 23 24 25 22 3
26 27 28 29 30 31   23 4
02/2015             1    
2 3 4 5 6 7 8 24 5
 9 10  11  12  13  14 15 Nghỉ tết Nguyên đán
 
Nhằm ngày 21 tháng Chạp âm lịch
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28   25 6
03/2015             1    
2 3 4 5 6 7 8 26 7
9 10 11 12 13 14 15 27 8
16 17 18 19 20 21 22 28 9
23 24 25 26 27 28 29 29 10
30 31           30 11
04/2015     1 2 3 4 5 30 11
6 7 8 9 10 11 12 31 12
13 14 15 16 17 18 19 32 13
20 21 22 23 24 25 26 33 14
27 28 29 30       34 15
05/2015         1 2 3 34 15
4 5 6 7 8 9 10 35 16
11 12 13 14 15 16 17 36 17
18 19 20 21 22 23 24  37 Kết thúc năm học 2014-2015
                 

Tác giả bài viết: Châu Quang Phồ
Nguồn tin: Trường THCS Đông Thạnh 1
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 38
  • Tháng hiện tại: 440
  • Tổng lượt truy cập: 397259

Liên kết